info@bassiad.org

+90 262 349 5349

+90 262 349 5348TÜZÜK

DERNEĞİN ADI:

MADDE 1– Derneğin adı BAŞARILI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’ dir.

Dernek kısaca BAŞSİAD olarak anılabilir.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2- Derneğin Genel Merkezi İzmit / KOCAELİ ilindedir. Genel kurul kararı veya genel kurulun verdiği yetkiyle görevlendirilmiş yönetim kurulunun kararı ile şube ve lokal açabilir.

DERNEĞİN AMACI :

MADDE 3- Derneğin amacı, Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal genel sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle kamu yararının elde edilmesi ve kamu hizmetinin gerçekleştirilmesi için yurt çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

BAŞSİAD’ın vizyonu öncelikle Türkiye ‘de faaliyet gösteren, göstermeyi düşünen tüm Sanayici, İş Adamı Ticaret Erbabı, Tüccar Esnaf vb. gibi ticaret ile iç içe olan kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak aşağıda bulunan başlıkları kendine amaç edinmiştir.

BAŞSİAD , Türkiye ‘deki sanayi ve iş adamlarının ticaretlerini geliştirmeye, bölgemizde istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar yapabilecek, ülkemizi marka haline getirebilecek tüm faaliyetlerde liderlik ve/veya aktif görevler alarak bölgemizin bu konulardaki önemli aktörlerinden biri olacak, bölgemize ve ülke insanlarımıza hizmet etmektir.

Derneğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir.

Derneğin amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunan STK lar, kamu kurum ve kuruluşları, iş adamları, tüccar, esnaf vb. gibi kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak kültürel ve ticari faaliyetlerini geliştirir.

Aşağıda amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanları belirtilmiştir.

1 – Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyunun dikkatine sunmak.
2 – Yurtiçi ve yurtdışındaki her düzeydeki eğitim kurumları, yüksekokul ve üniversitelerle işbirliği sağlayarak genç nüfusun eğitime yönlendirilmesi, mesleki eğitim almasını sağlanması ile staj ve istihdam imkânları yaratılması doğrultusunda faaliyet göstermek.
3 –  Genç İşadamları arasında girişimciliğin özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlı girişimcilik eğitimleri düzenlemek ve kurulacak olan sandıktan sağlanacak mikro kredi imkânları ile eğitimin iş hayatına yansımasını sağlamak.
4 – Kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, her düzeydeki öğrenim gören öğrencilere aynî ve nakdî destek sağlamak.
5 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak, internet ortamından faydalanmak.
6 – Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
7 – Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, bu yardım faaliyetlerini basılı, sesli yada görüntülü yayınlarla veya internet ortamından faydalanarak kamuoyunun dikkatine sunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
8 – Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, ya da var olan işletmelere ortaklık tesis etmek.
9 – Belirlenecek hedef ülkelerdeki dernekler, işletmeler ve her türlü kamu ve özel kuruluşlarla üyeleri arasında ticari bir köprü vazifesi görmek ve bu çalışmaları sonucunda bir ticari portal hazırlayarak üyelerinin yararlanmasına sunmak.
10 – Üyelerinin dış ticarette etkin şekilde yer almasını sağlamak ve ülkeler arası ticari ilişkileri arttırmak amaçlı ticari heyet gezileri düzenlemek.
11 – Yurt dışında Türk imajının, Türk Sanayici ve İşadamlarının ve BAŞSİAD derneğinin doğru tanıtılması konusunda çalışmalar yapmak, tanıtım, organizasyon ve fuarlar düzenlemek, yada bu tür faaliyetlere sponsorluk yapmak
12 – Kültürel değerlerin yaşatılması, Türk kültürünün tanıtılması için eğitim, konferans, toplantı gibi faaliyetlerin düzenleneceği sosyal tesisler, özel kütüphane ve müze, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal, kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek. 13- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar  vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
14 – Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek, ipotek tesis etmek ve ipotek alacaklısı olmak.
15 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
16 – Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
17 – Derneğin Amacını gerçekleştirmek üzere, her türlü maddi yardım almak ve kişi ve kuruluşlara bu amaç doğrultusunda maddi yardımda bulunmak.
18 – Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, gerekli hallerde kamu idarelerinden maddi yardım almak.
19 – Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
20 – Yurtiçi ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

21 – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
22 – Dernek yukarıda belirtilen tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilerek kamu yararı elde edilmesi amacının gerçekleştirilmesi konusunda gerekli toplantı ve gösteriler, geziler ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların yayımları faaliyetinde bulunabilir, Üyelerin ya da anlaşma yaptığı kişilerin ülkeye yararlı olacak telif tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir, çeşitli konularda ulusal ya da uluslararası düzeyde bilimsel yarışmalar düzenleyebilir, ödüller ve burslar verebilir, bülten, albüm, sürekli yayınlar basabilir, başta web sayfası olmak üzere her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform kurabilir, arşiv oluşturabilir, kültürel, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri, plan ve proje yapar ve yaptırır, bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma açabilir, yardım amacıyla piyango, balo, vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir, şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, gerekli izinleri almak kaydıyla dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse ipotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek, sahip olduğu ya da olacağı taşınmazları kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir, iktisadi işletmeler kurabilir, mevzuatta belirtilen izinleri almak, bildirimleri yapmak kaydıyla uluslararası etkinliklerde bulunabilir, yurtdışında şube açabilir ve organizasyonlara üye olabilir, vakıf kurabilir, amacına uygun olarak benzer dernekler ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir ve bu dernekler ile ülke içinde ve dışındaki amacına uygun kurulmuş ve kurulacak federasyon ve konfederasyonlar ile dernek, kuruluş ve organizasyonlara kurucu üye ve üye olabilir, faaliyetlerine katılabilir, bunlardan bağış alabilir, Teşvik alabilir, Fonlardan yararlanabilir, bunlara yardımda bulunabilir.

Derneğin amaç edindiği kamu hizmeti ve faaliyetler herhangi bir şekilde belirli bir yöre ve kitle ile sınırlı olmayıp herkesin faydalanmasına açık bulunmaktadır.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 4-

1.Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel oluşumunu sağlamak üzere sanayici ve iş adamları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idari ve belediyeler, vakıflar, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki sosyal ilişkilerini sağlar.

 1. İş dünyasının etik değerlerinin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.
 2. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma, geliştirme faaliyetlerini arttırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.
 3. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması ve çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalar yapar.
 4. Türkiye ‘nin ticaretinde en büyük sorunun nitelikli eleman istihdamı olup , hem yerleşim yerlerimizin geniş bir lokasyonda olması hemde göç ile gelen ailelerden dolayı, iş alanlarını il merkezlerinde olmasından dolayı yaşanan bu durum için , bünyemizde kurulacak alt komiteler önderliğinde bölgemizdeki genç nüfus Kalkınma ajansları, İşkur, meslek edindirme kursları , Kosgeb vb. gibi mesleki eğitim merkezleri ve destek/hibe sağlayabilecek kuruluşlarla iş birlikteliği sağlayarak istihdamı arttırmak ve nitelikli iş gücünü piyasaya arz etmek üzere gerekli çalışmaları yapar.
 5. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.
 6. Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimde bulunur. İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
 7. Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.
 8. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin, istihdam ve ekonomik gereksinmelerle uyumlu bir şekilde uygulanmasına destek olur , gerekli sağlık altyapısının geliştirilmesi yönünde ki çalışmaları teşvik eder.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

MADDE 5- Mesleki, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

DERNEĞE ÜYELİK:

MADDE 6- Derneğin üç türlü üyesi vardır.

1- Asil üye. 2- Fahri üye 3- Onursal üye.

ASLİ ÜYELİK KOŞULLARI:

MADDE 7- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Bu durumda; Ticari ve sınaî faaliyette bulunmaları veya bu faaliyetleri gösteren bir şirketin ortağı olmaları veya topluma, eğitime, ekonomiye yön veren kuruluşlarda üst düzey yönetici veya görevli konumda bulunmaları veya evvelce bu konumda bulunmuş veya görev yapmış olmaları; tüzel kişilerin ise 1 (bir) yıldır faaliyette bulunuyor olmaları gerekir.

Derneğe tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kimse oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili kuruluş tarafından 15 gün içinde yeniden belirlenir. Tüzel kişi temsilcisi ile gerçek kişi üye sıfatı aynı şahısta birleşemez. Aynı şahıs birden fazla oy kullanamaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal üye olarak kabul edilebilir.

Asli üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir, oy kullanabilir, Yönetim, Denetim Disiplin ve Danışma Kurullarına seçilebilirler.

ASLİ ÜYELİĞE KABUL:

MADDE 8- Derneğe üye olmak isteyenler ve Dernekler Kanununa göre bu konuda bir engeli bulunmayanlar, Dernekçe hazırlanmış ön kayıt belgesini doldurup imzalarlar ve Dernek Yönetim Kuruluna iletirler. Üyelik başvurularını Yönetim Kurulu en geç otuz (30) gün içinde karara bağlar. Bu karar müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Yıllık ödenti yapılmadıkça üyelik hakkı kazanılamaz. Dernek Yönetim Kurulu’nun isteğe ilişkin red kararı kesindir, karara itiraz edilemez.

FAHRİ ÜYELER:

MADDE 9- Fahri üyelik için yönetim kurulu kararı gerekir. Fahri Üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade ederler. Fahri Üyeler yıllık aidat ödemezler. Genel Kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilebilir. Fahri üyeler derneğin tüm faaliyetlerinden istifade etmek istemeleri durumunda, yıllık aidat tutarının %50’sini Dernek Merkezi’ ne bağış olarak ödemekle yükümlüdürler. Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.

ONURSAL ÜYELİK:

MADDE 10- Derneğe maddi manevi yardımda bulunan dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilirler. Onursal Üyelerinin hiçbir organda seçme ve seçilme hakları yoktur. Onursal üyelik için yaş haddi aranmaz. Onursal üyeler yıllık aidat ödemezler.

Yönetim Kurulu, Onursal üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde Onursal üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 11- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak, dernek üyeliğinden kendi arzuları ile ayrılmak isteyenler belirttikleri istifa tarihine kadar tahakkuk etmiş aidat ve benzeri borçlarını en geç istifa dilekçelerinin Derneğe tebliğ tarihinde ödemekle mükelleftirler. İstifa eden üyenin istifa tarihi itibariyle Dernek nezdinde tahakkuk eden aidat ve sair her türlü borcu istifa dilekçesinin tebliğ tarihi itibariyle ayrı bir merasime lüzum bulunmaksızın muaccel olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 12- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu, disiplin kurulunu toplantıya çağırır, disiplin kurulunun raporuna göre üyelikten çıkarılmasına yönetim kurulu karar verir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİK HAKLARI:

MADDE 13- Her dernek üyesinin kayıtlı bulundukları Dernek Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal ve Fahri üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma ve seçilme hakkı yoktur. Ancak, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu haricinde derneğin oluşturacağı tüm komite, kurul, konsey ve organlarında görev alabilirler.

DERNEĞİN ORGANLARI :

MADDE 14 –

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetleme Kurulu

d)Disiplin Kurulu

e)Yüksek Danışma Kurulu

 1. f) Kurucular KuruluDernek kurucu üyelerinden oluşmaktadır. Kurucular Kurulu üyeleri Dernek Genel Kurulunun tabii üyeleridirler. Kurucular Kurulu’nda yer alan üyeler 33. Maddede belirtilmiştir.

Dernek icrai organı olan Yönetim Kuruluna bağlı olarak,

 • İç ve Dış Ticaret Komisyonu
 • Sosyal İşler Komisyonu
 • Mali İşler Komisyonu
 • Eğitim ve İnovasyon Komisyonu
 • Teşkilatlanma ve Tahkim Komisyonu

görev yapar.

GENEL KURUL :

MADDE 15- Dernek genel kurulu derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı Genel Kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından oluşur. Olağan Genel Kurul toplantıları her üç (3) yılda bir Mart ayı içinde yapılır. Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca Olağanüstü toplantıya çağrılır.

TOPLANTI YERİ :

MADDE 16- Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulunun tespit edeceği Genel Kurul yapılmaya müsait bir yerde yapılır. Genel Kurul toplantıları Genel Merkezin bulunduğu İl sınırlarının dışında yapılamaz.

GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞRI ŞEKLİ :

MADDE 17- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI :

MADDE 18- Genel Kurul, Genel Kurul tarihi itibariyle Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye tam sayısının salt çoğunluğunun; tüzük tadili ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır; ilk Genel Kurul’da gerekli ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur.

GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ:

MADDE 19- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir (1) divan başkanı, bir (1) divan başkan yardımcısı, iki (2) yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması divan başkanının genel kurula oylatması sonucu genel kurula katılan üye sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğunun kabul etmesiyle kabul edilebilir.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, divan başkan yardımcısı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinden birine teslim edilir. Bu belgelerin korunmasından sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 20- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

a- Dernek organlarının seçilmesi ;

b- Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi ;

c- Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi ;

d- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi ;

e- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ;

f- Dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlanması;

g- Derneğin, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye / kurucu üye olarak katılması veya ayrılması ;

h- Derneğin fesh edilmesi ;

ı- Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi;

i- Mali mükellefiyetlere aykırı davranış nedeniyle üyeliği kendiliğinden sona ermiş olan üyelerin yeniden üyelik taleplerini görüşüp karara bağlanması;

 1. k) İlgili Yasal Mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri yapılması;

l- Onur kurulunu belirlemek, gerektiğinde onur kurulunun çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından plaketler hazırlanıp verilmesini teşvik edilmesi;

m- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

n- Yeni şube açma, lokal açma ve kapama yetkisinin karara bağlanması.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 21- Kararlar aksi Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadıkça, açık oylama ve açık sayım esasına göre alınır. Dernek organlarının seçimi konusunda ise gizli oylama ve açık sayım ilkesi benimsenir. Açık oylamada ise Genel Kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.

Yapılan oylama neticesinde geçerli oyların yarısından fazlasını olumlu oy alan teklif ve öneriler kabul edilmiş olur.

Dernek Tüzüğünde yapılacak değişiklik ve ilaveler için, Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte ikisinin olumlu oy vermesi gerekir.

Derneğin feshine Genel Kurul tarafından her zaman karar verilebilir. Ancak bu amaçla yapılacak toplantıya Derneğe kayıtlı ve Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) olumlu oyu gereklidir.

Genel Kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen Derneğin tasfiyesi 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15. maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 89. maddesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

MADDE 22- Genel Kurulca seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir. Bu belgelerin birer örnekleri, Dernek arşivinde ayrıca saklanır.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 23- Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini dernek asli üyeleri arasından üç (3) yıl için seçer. Seçimler tek başkan adayı olması halinde açık oylama usulüyle, birden fazla başkan adayı olması halinde gizli oyla yapılır. Aynı üye 3 dönemden fazla Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilemez. Yönetim Kurulu, 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında yapacağı bir seçimle, 2 ( iki )  Başkan Yardımcılığı, bir (1) Genel Sekreter ve bir (1) Saymanla, yukarıda belirtilen komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer. Derneği Başkan temsil eder. Başkan bazı konularda imza yetkisini Başkan Yardımcılarına veya Genel Sekretere devredebilir. Yönetim Kurulu ayda en az iki defa Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile karar alınır. Geçerli özrü olmaksızın ve bu özrü yazılı olarak dernek yönetim kuruluna iletmeden üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, Yönetim Kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri başlıca şöyledir:

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

2-Yönetim Kurulu ve bağlı komisyonların çalışma usulünü bir yönergeyle belirlemek.

3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek.

4-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurt dışında ziyaretlerde bulunmak,

5-Dernek tüzüğünün amaçlarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyenin durumunun incelenmesini Disiplin Kurulundan istemek, Disiplin Kurulunun vereceği raporu değerlendirerek üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak.

6-Gerek gördüğü konularda Yüksek Danışma Kurulu toplantıya çağırmak ve görüşünü bildirmesini istemek.

7- Genel Kurulun verdiği görevleri yerine getirmek.

8- Üç yılda bir olağan genel kurulu toplantıya çağırır.

9- Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunun 2/3 (üçte iki) oyu ile veya denetleme kurulunun salt çoğunluğu veya dernek üyelerinden 1/5 (beşte birinin) yazılı isteği üzerine otuz gün içerisinde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır.

10- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar.

11- Genel kurulun verdiği yetkiyle taşınmaz mal almak, derneğe ait taşınmaz ve taşınır mal satmak, bina veya tesis inşaat ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

12- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin yerine getirilmesini sağlar.

13- Dernek faaliyetlerinin tanıtılması, duyurulması ve kamu oyunu bilgilendirmek amaçlı aylık veya üç aylık bülten veya gazete basılmasını sağlamak.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ:

MADDE 24 – Yönetim Kurulu sorumlulukları müşterek olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman ve üyelerden oluşur.

 1. a) Genel Kurul çalışmalarını bitirdikten sonra, Yönetim Kurulu hemen toplanarak aralarında görev dağılımı yaparlar.
 2. b) Yönetim Kurulu Başkanı, engeli halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nı vekil olarak görevlendirir.
 3. c) Yönetim Kurulu’ndan üyelerin ayrılması halinde boşalan üyelerin yerine derhal yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.
 4. d) Genel Sekreter, derneğin iç ve dış yazışma işlerini düzenler ve gereken yazıları Yönetim Kurulu Başkanına imza ettirilmesi sağlar.
 5. e) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman, Yönetim Kurulu Üyeleri, Derneğin birinci derecede ita amirleridir.
 6. f) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Toplantı tutanaklarını yazar ve hazır bulunanlarla birlikte altını imzalar.
 7. g) Yönetim Kurulu üyeleri üç (3) yıllığına seçilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

Bu üyeler yerine getirmek ile yükümlü oldukları görevleri karşılığında hiçbir ücret alamazlar yalnızca yapmış oldukları masraflar karşılanır. Bunun için ilgili kişilerin yokluğunda Yönetim Kurulu’nun özel bir karar alması ve bu masrafların, kontrol edilmek üzere belgelenmesi gerekmektedir.

 1. h) Yönetim Kurulu Başkanı’nın gerekli gördüğü hallerde, Yönetim Kurulu oturumlarına oy hakkından yoksun olarak, Dernek üyeleri ve personeli ile Yüksek Danışma Kurulu Başkanı katılabilirler.

YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANTI ÇAĞRI USÜLÜ VE YETER SAYISI

MADDE 25-

 1. a) Yönetim Kurulu üyelerin yarısından bir fazlası ile ayda en az bir defa, Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunmadığı hallerde yetki verdiği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında toplanır.
 2. b) Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit olunur. Yönetim Kurulu gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağrısı üzerine de toplanır.


Yukarı Çık
Reklam Ajansı